=> 0
Zdenka Pogarčić: Zakon o javnoj nabavi

Zdenka Pogarčić: Zakon o javnoj nabavi

101,85 kn

autor: Zdenka Pogračić
broj stranica: 272
godina izdanja: 2011
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

SADRŽAJ
 
Uz novi Zakon o javnoj nabavi

    Uvodne napomene
    Ukratko o razlozima za donošenje novoga Zakona o javnoj nabavi
    Kratki pregled sadržaja Zakona i najvažnijih novina
    Umjesto zaključka


 
ZAKON O JAVNOJ NABAVI
(NN 90/11)

1. DIO
OPĆE ODREDBE
Predmet Zakona (čl. 1.)
Temeljni pojmovi (čl. 2.)
Načela javne nabave (čl. 3.)
Uvjeti koji se odnose na sporazume sklopljene u okviru Svjetske trgovinske organizacije (čl. 4.)
Javni naručitelji (čl. 5.)
Sektorski naručitelji (čl. 6.)
Ugovori koje javni naručitelji subvencioniraju ili sufinanciraju s više od 50% (čl. 7.)
Središnje tijelo za javnu nabavu (čl. 8.)
Dodjela posebnih ili isključivih prava (čl. 9.)
Izuzeća od primjene Zakona (čl. 10.)
Nabava za potrebe obrane i sigurnosti (čl. 11.)
Nabava za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava (čl. 12.)
Sprječavanje sukoba interesa (čl. 13.)
Gospodarski subjekti (čl. 14.)
Rezervirani ugovori (čl. 15.)
Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata (čl. 16.)
Sudjelovanje u izradi dokumentacije (čl. 17.)
Procijenjena vrijednost nabave (čl. 18.)
Način izračuna procijenjene vrijednosti nabave (čl. 19.)
Plan nabave (čl. 20.)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (čl. 21.)
Profil naručitelja (kupca) (čl. 22.)
Početak postupka javne nabave (čl. 23.)
Ovlašteni predstavnici naručitelja i druge osobe (čl. 24.)

2. DIO
SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA JAVNE NARUČITELJE

Glava I.
POSTUPCI JAVNE NABAVE, OKVIRNI SPORAZUM, ELEKTRONIČKA DRAŽBA,
SKLAPANJE UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA
Odjeljak 1.
ODABIR POSTUPKA JAVNE NABAVE
Odabir postupka javne nabave (čl. 25.)
Pregovarački postupak javne nabave kod ugovora o javnim radovima (čl. 26.)
Pregovarački postupak javne nabave kod ugovora o javnoj nabavi robe (čl. 27.)
Pregovarački postupak javne nabave kod ugovora o javnim uslugama (čl. 28.)
Nepravilna, neprihvatljiva i neprikladna ponuda (čl. 29.)
Uvjeti za korištenje natjecateljskog dijaloga (čl. 30.)
Odjeljak 2.
TIJEK POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Tijek otvorenog postupka javne nabave (čl. 31.)
Tijek ograničenog postupka javne nabave (čl. 32.)
Tijek pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom (čl. 33.)
Tijek natjecateljskog dijaloga (čl. 34.)
Smanjivanje broja sposobnih natjecatelja u ograničenom postupku javne nabave,
u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i u
natjecateljskom dijalogu (čl. 35.)
Poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu (čl. 36.)
Tijek pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave (čl. 37.)
Odjeljak 3.
OKVIRNI SPORAZUM I ELEKTRONIČKA DRAŽBA
Okvirni sporazum (čl. 38.)
Postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma (čl. 39.)
Elektronička dražba (čl. 40.)
Priprema elektroničke dražbe (čl. 41.)
Provedba elektroničke dražbe (čl. 42.)
Odjeljak 4.
SKLAPANJE UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA
Ugovori o javnim uslugama (čl. 43.)
Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona (čl. 44.)

Glava II.
NATJEČAJ
Opće odredbe (čl. 45.)
Vrste natječaja (čl. 46.)
Sastav ocjenjivačkog suda (čl. 47.)
Odluke ocjenjivačkog suda (čl. 48.)

Glava III.
KONCESIJE ZA JAVNE RADOVE I UGOVORI O RADOVIMA KOJE SKLAPAJU KONCESIONARI
Odjeljak 1.
KONCESIJE ZA JAVNE RADOVE
Koncesije za javne radove (čl. 49.)
Obavijest i rokovi za koncesije za javne radove (čl. 50.)
Odjeljak 2.
UGOVORI O RADOVIMA KOJE SKLAPAJU KONCESIONARI
Koncesionar javnih radova koji je javni naručitelj (čl. 51.)
Koncesionar javnih radova koji nije javni naručitelj (čl. 52.)
Obavijest i rokovi (čl. 53.)

Glava IV.
ODREDBE O PROVEDBI POSTUPKA JAVNE NABAVE
Odjeljak 1.
PRAVILA KOMUNIKACIJE
Komunikacija i razmjena informacija između javnog naručitelja i gospodarskih
subjekata (čl. 54.)
Odjeljak 2.
ODREDBE O OBJAVLJIVANJU
Objave javne nabave (čl. 55.)
Razine objavljivanja (čl. 56.)
Korištenje Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) u objavama (čl. 57.)
Prethodna (informacijska) obavijest (čl. 58.)
Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora (čl. 59.)
Obavijest o sklopljenim ugovorima i obavijest o rezultatima natječaja (čl. 60.)
Odjeljak 3.
ROKOVI
Određivanje rokova (čl. 61.)
Redovni rokovi za dostavu ponuda (čl. 62.)
Redovni rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje (čl. 63.)
Skraćeni rokovi za dostavu ponuda po prethodnoj (informacijskoj) obavijesti (čl. 64.)
Skraćeni rokovi za dostavu ponuda u ograničenom postupku pri korištenju elektroničkih sredstava (čl. 65.)
Ograničeni i pregovarački postupak s prethodnom objavom zbog žurnosti (čl. 66.)
Odjeljak 4.
RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA
Obvezni razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja (čl. 67.)
Ostali razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja (čl. 68.)
Uvjeti sposobnosti (čl. 69.)
Pravna i poslovna sposobnost (čl. 70.)
Financijska sposobnost (čl. 71.)
Tehnička i stručna sposobnost (čl. 72.)
Norme osiguranja kvalitete (čl. 73.)
Norme za upravljanje okolišem (čl. 74.)
Pravila dostavljanja dokumenata (čl. 75.)
Odjeljak 5.
JAMSTVA
Vrste jamstava (čl. 76.)
Jamstvo za ozbiljnost ponude (čl. 77.)
Odjeljak 6.
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
Dokumentacija za nadmetanje (čl. 78.)
Određivanje predmeta nabave (čl. 79.)
Opis predmeta nabave (čl. 80.)
Tehničke specifikacije (čl. 81.)
Kriteriji za odabir ponude (čl. 82.)
Posebni uvjeti za izvršenje ugovora (čl. 83.)
Obveze koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete (čl. 84.)
Posebni programi (čl. 85.)
Podizvoditelji (čl. 86.)
Odjeljak 7.
ODREDBE O PONUDI
Ponuda (čl. 87.)
Alternativna ponuda (čl. 88.)
Javno otvaranje ponuda (čl. 89.)
Pregled i ocjena ponuda (čl. 90.)
Neuobičajeno niska cijena (čl. 91.)
Pojašnjenje i upotpunjavanje (čl. 92.)
Razlozi za odbijanje ponuda (čl. 93.)
Način pregleda i ocjene ponuda (čl. 94.)
Provjera ponuditelja (čl. 95.)
Odjeljak 8.
DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU I ODLUKE O PONIŠTENJU
Odluka o odabiru (čl. 96.)
Sadržaj odluke o odabiru (čl. 97.)
Rok mirovanja (čl. 98.)
Učinak odluke o odabiru (čl. 99.)
Razlozi za poništenje postupka javne nabave (čl. 100.)
Odluka o poništenju i rok mirovanja (čl. 101.)
Uvid u ponude (čl. 102.)
Odjeljak 9.
ZAVRŠETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE
Opće odredbe o završetku postupka javne nabave (čl. 103.)
Pohrana dokumentacije (čl. 104.)
Odjeljak 10.
IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
Izvršenje ugovora o javnoj nabavi (čl. 105.)

3. DIO
SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA SEKTORSKE NARUČITELJE

Glava 1.
OPĆE ODREDBE
Područje primjene (čl. 106.)
Plin, toplinska i električna energija (čl. 107.)
Vodoopskrba (čl. 108.)
Istraživanje ili vađenje nafte, plina, ugljena ili ostalih krutih goriva (čl. 109.)
Prijevozne usluge (čl. 110.)
Djelatnosti zračnih, morskih i riječnih luka (čl. 111.)
Poštanske usluge (čl. 112.)
Ugovori koji obuhvaćaju više djelatnosti (čl. 113.)
Postupak utvrđivanja izravne izloženosti određene djelatnosti tržišnom natjecanju (čl. 114.)
Ugovori s povezanim društvima i poslovnim udruženjima (čl. 115.)

Glava II.
POSTUPCI JAVNE NABAVE
Odabir postupka javne nabave (čl. 116.)
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave (čl. 117.)
Neprikladna ponuda (čl. 118.)
Poziv na dostavu ponuda ili pregovaranje (čl. 119.)
Sustav kvalifikacije (čl. 120.)
Stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija (čl. 121.)

Glava III.
OBJAVLJIVANJE
Objave javne nabave (čl. 122.)
Prethodna (indikativna) obavijest (čl. 123.)
Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora (čl. 124.)
Obavijest o sklopljenim ugovorima i obavijest o rezultatima natječaja (čl. 125.)
Prethodna (indikativna) obavijest kao objava javne nabave kojom se gospodarski subjekti pozivaju na nadmetanje (čl. 126.)
Obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije kao objava javne nabave kojom se gospodarski subjekti pozivaju na nadmetanje (čl. 127.)

Glava IV.
ROKOVI
Redovni rokovi za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave (čl. 128.)
Redovni rokovi u ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom (čl. 129.)
Skraćeni rok za dostavu ponuda po prethodnoj (indikativnoj) obavijesti (čl. 130.)
Skraćeni rok za dostavu ponuda pri korištenju elektroničkih sredstava (čl. 131.)
Ograničeni i pregovarački postupak s prethodnom objavom zbog žurnosti (čl. 132.)

Glava V.
RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA
Razlozi isključenja (čl. 133.)
Uvjeti sposobnosti (čl. 134.)
Odabir natjecatelja i ponuditelja (čl. 135.)

Glava VI.
ODNOSI S TREĆIM DRŽAVAMA
Ponude koje obuhvaćaju robu podrijetlom iz trećih država (čl. 136.)
Odnosi s trećim državama u vezi s ugovorima o javnoj nabavi (čl. 137.)

4. DIO
PRAVNA ZAŠTITA

Glava I.
OPĆE ODREDBE
Nadležnost za rješavanje žalbi (čl. 138.)
Načela i pravna priroda žalbenog postupka (čl. 139.)
Jezik postupka (čl. 140.)
Pravo na žalbu (čl. 141.)
Stranke žalbenog postupka (čl. 142.)
Pravila dokazivanja (čl. 143.)
Ovlasti Državne komisije i bitne povrede (čl. 144.)

Glava II.
IZJAVLJIVANJE ŽALBE
Izjavljivanje žalbe (čl. 145.)
Rokovi za izjavljivanje žalbe u otvorenom postupku javne nabave (čl. 146.)
Rokovi za izjavljivanje žalbe u ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, te u natjecateljskom dijalogu (čl. 147.)
Rokovi za izjavljivanje žalbe u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave (čl. 148.)
Rokovi za izjavljivanje žalbe u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B (čl. 149.)
Rokovi za izjavljivanje žalbe u slučaju ugovora koji su izuzeti od primjene ovoga Zakona (čl. 150.)
Rok za izjavljivanje žalbe u slučaju sklapanja ugovora bez prethodno provedenog postupka javne nabave (čl. 151.)
Rok za izjavljivanje žalbe u slučaju sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma (čl. 152.)
Rok za izjavljivanje žalbe u ostalim slučajevima (čl. 153.)
Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom (čl. 154.)
Pozivanje naručitelja (čl. 155.)
Izvješćivanje odabranog ponuditelja i natjecatelja (čl. 156.)
Postupanje naručitelja u vezi žalbe na dokumentaciju za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave (čl. 157.)
Postupanje naručitelja u vezi žalbe na dokumentaciju za nadmetanje u ograničenom, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom i natjecateljskom dijalogu (čl. 158.)

Glava III.
SADRŽAJ I UČINAK ŽALBE
Sadržaj žalbe (čl. 159.)
Postupanje s neurednom žalbom (čl. 160.)
Sprječavanje nastavka postupka javne nabave ili nastanka ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma (čl. 161.)
Zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave i/ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi (čl. 162.)
Privremene mjere (čl. 163.)

Glava IV.
ODLUČIVANJE DRŽAVNE KOMISIJE
Odluke po žalbi (čl. 164.)
Prava stranaka žalbenog postupka (čl. 165.)
Usmena rasprava (čl. 166.)
Poništenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (čl. 167.)
Novčane kazne (čl. 168.)
Naknada za pokretanje žalbenog postupka (čl. 169.)
Troškovi žalbenog postupka (čl. 170.)
Odlučivanje i dostava odluka (čl. 171.)
Izuzeće (čl. 172.)

Glava V.
SUDSKA ZAŠTITA I GRAĐANSKOPRAVNE ODREDBE
Sudska zaštita (čl. 173.)
Postupak po tužbi (čl. 174.)
Naknada štete (čl. 175.)
Ništetnost ugovora (čl. 176.)

5. DIO
SREDIŠNJE TIJELO DRŽAVNE UPRAVE NADLEŽNO ZA SUSTAV JAVNE NABAVE
Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave (čl. 177.)
Priprema i provedba izobrazbe u području javne nabave (čl. 178.)
Nadzor nad provedbom ovoga Zakona (čl. 179.)
Obveza dostavljanja dokumentacije (čl. 180.)
Statističko izvješće o javnoj nabavi (čl. 181.)

6. DIO
PREKRŠAJNE ODREDBE
Prekršajne odredbe (čl. 182.)
Zastara (čl. 183.)

7. DIO
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 184. – 188.)
 
DODACI
Dodatak I.
Popis djelatnosti u graditeljstvu
Dodatak II.
Popis usluga II. A i II. B
Dodatak III.
Popis vojne opreme
Dodatak IV.
Tehničke specifikacije
Dodatak V.
Sadržaj objava javne nabave
Dodatak VI.
Obilježja objavljivanja
Dodatak VII.
Zahtjevi vezani za uređaje za elektroničko zaprimanje ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju te planova i projekata