=> 0
Zakon o javnoj nabavi s pojmovnim kazalom - ostali propisi

Zakon o javnoj nabavi s pojmovnim kazalom - ostali propisi

283,50 kn

Urednica: Dušanka Marinković Drača
broj stranica: 318
godina izdanja: 2012.
vrsta uveza:
dimenzije knjige (širina i visina):
jezik: hrvatski

Predgovor

Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/II)  u primjeni je od I. siječnja 20I2. Do- sadatnja primjena propisa o javnoj nabavi ukazala je na dodatnu  potrebu drugaiijeg uredenja javne nabave, iime bi se trebala osigurati brža i uiinkovitija  zattita prava gos- podarskih subjekata, ubrzali postupci, osigurala njihova transparentnost i unaprijedio sustav pravne zattite,  koje ciljeve bi trebao osigurati novi Zakon.
Kako bi svim sudionicima primjene Zakona o javnoj nabavi olaktali njegovu primje- nu, pripremili  smo pojmovno kazalo Zakona, te podzakonske akte koji su donijeti  do tiskanja ove knjige.
Uz ove propise, knjiga sadrži i tekst Zakona o koncesijama (Nar. nov., br. I25/08), kojim se uvodi jedinstveni postupak davanja koncesija i jedinstvena zattita za sve sudio- nike u postupku, te proiitŠEni tekst Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Nar. nov., br. (Nar,. nov., br. I29/08 i 55/II),  koji je donijet u cilju osiguravanja javnih potreba sveobuhvatnijim angažiranjem privatnog partnerstva. U knjizi su sadržani i podzakonski akti za provedbu  tih zakona. Korpus ovih propisa zaokružen je Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu  postupaka javne nabave.
Svojim sadržajem knjiga je posebno prilagodena i polaznicima specijalistiikog pro- grama izobrazbe iz podruija javne nabave.
Urednica
 

Sadržaj:

ZAKON O JAVNOJ NABAVI  II
I. DIO OPŠE ODREDBE II
2. DIO SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA JAVNE NARUOITELJE 28
GLAVA I. POSTUPCI JAVNE NABAVE, OKVIRNI SPORAZUM, ELEKTRONIOKA DRABBA, SKLAPANJE UGOVORA
O JAVNIM USLUGAMA 28
Odjeljak I. ODABIR POSTUPKA JAVNE NABAVE 28
Odjeljak 2. TIJEK POSTUPAKA  JAVNE NABAVE 32
Odjeljak 3. OKVIRNI SPORAZUM I ELEKTRONIOKA DRABBA 40
Odjeljak 4. SKLAPANJE UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA 45
GLAVA II. NATJEOAJ  47
GLAVA III. KONCESIJE ZA JAVNE RADOVE I UGOVORI O RADOVIMA
KOJE SKLAPAJU KONCESIONARI 49
Odjeljak I.KONCESIJE ZA JAVNE RADOVE 49
Odjeljak 2. UGOVORI O RADOVIMA KOJE SKLAPAJU KONCESIONARI  50
GLAVA IV.   ODREDBE O PROVEDBI POSTUPKA JAVNE NABAVE 5I Odjeljak I.PRAVILA KOMUNIKACIJE                                                        5I Odjeljak 2. ODREDBE O OBJAVLJIVANJU                                                    52
Odjeljak 3. ROKOVI 55
Odjeljak 4. RAZLOZI ISKLJUOENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA 57
Odjeljak 5. JAMSTVA 64
Odjeljak 6. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE 65
Odjeljak 7. ODREDBE O PONUDI 70
Odjeljak 8. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU I ODLUKE O PONIETENJU 75
Odjeljak 9. ZAVRŠETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE 79
Odjeljak I0. IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 80
3. DIO SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA
SEKTORSKE NARUOITELJE 8I
GLAVA I. OPĆE ODREDBE 8I
GLAVA II. POSTUPCI JAVNE NABAVE 87
GLAVA III. OBJAVLJIVANJE  9I
GLAVA IV. ROKOVI 96
GLAVA V. RAZLOZI ISKLJUOENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA 97
GLAVA VI. ODNOSI S TRŠEIM DRBAVAMA 99
 

4. DIO PRAVNA ZAŠTITA I00
GLAVA I.   OPŠE ODREDBE                                                       I00
GLAVA II.   ZJAVLJIVANJE BALBE                                                 I0I
GLAVA III.   SADRBAJ I UOINAK BALBE                                       I07
GLAVA IV.   ODLUOIVANJE DRBAVNE KOMISIJE                        II0
GLAVA V.     SUDSKA ZAETITA I GRADANSKOPRAVNE ODREDBE II4
5. DIO SREDIENJE TIJELO DRBAVNE UPRAVE NADLEBNO ZA
SUSTAV JAVNE NABAVE II5
6. DIO PREKREAJNE ODREDBE II7
7. DIO PRIJELAZNE I ZAVRENE ODREDBE II9
DODATAK I                                                                                  I2I
DODATAK II                                                                                 I27
DODATAK III                                                                                I30
DODATAK IV                                                                               I32
DODATAK V                                                                                I33
DODATAK VB                                                                              I34
DODATAK VC                                                                              I35
DODATAK VD                                                                              I38
DODATAK VE                                                                              I39
DODATAK VF                                                                              I40
DODATAK VG                                                                              I4I DODATAK VH                                                                             I4I DODATAK VI                                                                               I42
DODATAK VJ                                                                                                               I43
DODATAK VK                                                                              I43
DODATAK VI                                                                               I44
DODATAK VII                                                                              I44
ABECEDNO KAZALO POJMOVA I46

UREDBA O NACINU IZRADE I POSTUPANJU S DOKUMENTACIJOM ZA NADMETANJE I PONUDAMA  I53
I. GLAVA OPŠE ODREDBE                                                        I53
II. GLAVA ODREDBE O DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE      I53
III. GLAVA ODREDBE O PONUDI                                               I6I
IV. GLAVA SADRBAJ ZAPISNIKA                                                 I66
V. GLAVA POJEDINOSTI VEZANE ZA ELEKTRONIOKI  PRIJENOS
I DOSTAVU PONUDA,  ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE, PLANOVA I PROJEKATA I72
VI. GLAVA ZAVRENE ODREDBE                                                I74
 

UREDBA O OBJAVAMA JAVNE NABAVE I75
UREDBA O NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA
O JAVNOJ NABAVI  I8I

PRAVILNIK O PRIMJENI JEDINSTVENOG RJECNIKA JAVNE NABAVE (CPV) I85
PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUCJU JAVNE NABAVE I87
I. DIO OPŠE ODREDBE I87
2. DIO CERTIFIKATI I88
3. DIO SPECIJALISTIOKI PROGRAM IZOBRAZBE U
PODRUOJU JAVNE NABAVE I9I
3. DIO REDOVITO  USAVREAVANJE I94
4. DIO OBVEZE NOSITELJA PROGRAMA I NADZOR
NAD NJIHOVIM RADOM I98
5. DIO PROVEDBA DRUGIH PROGRAMA IZOBRAZBE
U PODRUOJU JAVNE NABAVE I99
6. DIO PRIJELAZNE I ZAVRENE ODREDBE 20I

UREDBA O UREDU ZA SREDISNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 205
I. OPŠE ODREDBE 205
II. TIJEK PROVEDBE  SREDIENJE JAVNE NABAVE 206
III. UNUTARNJE  USTROJSTVO UREDA 207
VI. PRIJELAZNE I ZAVRENE ODREDBE 208
ZAKON O KONCESIJAMA                                                           2II I. OPŠE ODREDBE                                                                            2II II. PRIPREMNE RADNJE ZA DAVANJE KONCESIJE                             2I4
III. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE 2I7
IV. UGOVOR O KONCESIJI 222
V. POSEBNA  PRAVILA PRIMJENJIVA NA KONCESIONARE POTPISNIKE
UGOVORA O KONCESIJI ZA JAVNE RADOVE
OIJA JE UKUPNA  VRIJEDNOST UGOVORA VIEA OD 36.000.000,00 
KUNA, BEZ POREZA NA DODANU
VRIJEDNOST (PDV-a) 
225
VI. PRESTANAK KONCESIJE 226
VII. PRAVNA ZAETITA 227
VIII. POLITIKA KONCESIJA 228
IX. PRIJELAZNE I ZAVRENE ODREDBE 23I
 

PRAVILNIK O USTROJU I VODENJU REGISTRA KONCESIJA 
233
I. OPŠE ODREDBE 233
II. OBLIK I VODENJE REGISTRA KONCESIJA 233
III. SUBJEKTI UPISA, OBVEZNIK I PODNOŠENJE 
DOKUMENTACIJE ZA UPIS 233
IV. PROVJERA DOKUMENTACIJE I UPIS PODATAKA 235
V. PLAEANJE I EVIDENTIRANJE NAKNADE ZA KONCESIJU 236
VI. DOSTUPNOST PODATAKA 236
VII. POHRANJIVANJE PODATAKA 237
VIII. ZAETITA I OUVANJE PODATAKA 237
IX. PRIJELAZNE I ZAVRENE ODREDBE 237
ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU 26I
I. OPŠE ODREDBE 26I
II. UGOVORNO JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO 263
III. POSTUPAK PREDLAGANJA, ODOBRAVANJA I PROVEDBE 
PROJEKATA JPP-a 264
IV. STATUSNO JPP 267
V AGENCIJA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO 267
VI. PRAVNA ZAETITA 270
VII. PREKREAJNE ODREDBE 270
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRENE ODREDBE 27I
UREDBA O KRITERIJIMA OCJENE I ODOBRAVANJA PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA 

275
I. OPŠE ODREDBE 275
II. OCJENA I ODOBRAVANJE  PRIJEDLOGA PROJEKTA 275
III. OCJENA I ODOBRAVANJE DOKUMENTACIJE ZA 
NADMETANJE 278
IV. OCJENA I ODOBRAVANJE KONAONOG NACRTA UGOVORA 280
UREDBA O SADRZAJU UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM 
PARTNERSTVU 283
UREDBA O IZOBRAZBI SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRIPREME
I PROVEDBE PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA 29I

UREDBA O NADZORU PROVEDBE PROJEKATA JAVNO- PRIVATNOG PARTNERSTVA 297
I. OPŠE ODREDBE 297
II. PRAŠENJE PROVEDBE PROJEKATA JPP-A 298
 

III. STRUONI UVID                                                                              299
IV. OBAVIJEST I PREPORUKA O OTKLANJANJU NEPRAVILNOSTI         299
PRAVILNIK O USTROJU I VODENJU REGISTRA UGOVORA
O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU 30I
I. OPŠE ODREDBE                                                                            30I II. USTROJ I VODENJE REGISTRA                                                     30I III. SUBJEKTI ODNOSNO OBVEZNICI UPISA I PODNOŠENJE
DOKUMENTACIJE ZA UPIS 302
IV. PROVJERA DOKUMENTACIJE I UPIS PODATAKA                           303
V. OVLAETENICI PRISTUPA I OPSEG PRAVA PRISTUPA PODACIMA
IZ REGISTRA 304
VI. POHRANJIVANJE, ZAETITA I OUVANJE PODATAKA                       304
VII. PRIJELAZNE I ZAVRENE ODREDBE                                              304
ZAKON O DRZAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE 3II
OPŠE ODREDBE                                                                               3II
SASTAV DRBAVNE  KOMISIJE                                                             3I2
POSTUPAK IMENOVANJA I TRAJANJE MANDATA                               3I2
OLANOVI DRBAVNE KOMISIJE                                                         3I3
RAZRJŠEENJE OLANA DRBAVNE KOMISIJE                                       3I4
NAOIN ODLUOIVANJA DRBAVNE KOMISIJE                                     3I4
NAKNADA ZA VODENJE BALBENOG POSTUPKA                            3I4
RADNICI DRBAVNE KOMISIJE                                                          3I5
FINANCIRANJE RADA                                                                        3I5
IZVJŠEEIVANJE                                                                               3I5
JAVNOST RADA                                                                                 3I6
ODGOVORNOST ZA ETETU                                                             3I6
PREKREAJNE ODREDBE                                                                    3I6
PRIJELAZNE I ZAVRENE ODREDBE                                                   3I6


Dodaj u košaricu: