=> 0
Osnove javno-privatnog partnerstva i projektnog financiranja

Osnove javno-privatnog partnerstva i projektnog financiranja

210,00 kn

autor: Dr. sc. Damir JURIČIĆ
broj stranica: 286
godina izdanja: 2011
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

Učinkovita i efektivna isporuka javnih usluga trebala bi biti imperativ svakom lokalnom javnom menadžmentu. Jednako tako, bitan kriterij u njezinoj isporuci trebao bi biti i taj da buduće generacije, u odnosu na današnje generacije korisnika, ne bi trebale biti uskraćene njezinom kvalitetom. Ovo je bitno tim više što teret troškova javnih usluga koje se isporučuju danas preuzimaju i buduće generacije. Dugo razdoblje eksploatacije javnih građevina posredstvom kojih se isporučuju javne usluge, kako u svijetu tako i kod nas, bilježi dokaze o manjoj učinkovitosti ako financiranjem, izgradnjom i održavanjem raspoloživošću javnih građevina upravlja autonomno javni sektor. Upravo se na temelju tih spoznaja krajem osamdesetih godina prošloga stoljeća privatni sektor intenzivnije uključio u proces organizacije isporuke javnih usluga.

Praksa je potvrdila da je priprema partnera od posebnog značenja za uspješnu provedbu projekata u javno-privatnom partnerstvu. Zbog toga je i poticaj za pisanje ove knjige upravo postojanje velikog jaza između koristi koje nastaju partnerstvom dvaju sektora na tržištu javno-privatnog partnerstva s jedne strane i iskustva u pripremi ovakvih projekata za primjenu jednog od brojnih modela javno-privatnog partnerstva s druge strane. S obzirom na velike potrebe za investiranjem u lokalnu javnu infrastrukturu i dužničku restrikciju lokalnog javnog sektora, modeli javno-privatnog partnerstva nameću se sami po sebi kao logično rješenje. Tim više što svaki model javno-privatnog partnerstva počiva na precizno definiranim standardima pod kojima će se buduća javna usluga isporučivati. To je mehanizam zaštite njezinih korisnika. Iako je javno-privatno partnerstvo unazad nekoliko godina zaživjelo i kod nas, potencijal ni približno nije iskorišten. Smatram da je jedan od razloga tome i nerazumijevanje temeljnih pojmova, zadaća, koristi i rizika koji nastaju primjenom ovih modela...
 
...ovom prigodom želim od srca zahvaliti dr. sc. Nataši Zrilić, prof. dr. sc. Saši Marenjaku i prof. dr. sc. Amiru Muzuru koji su iznimno korisnim prijedlozima pridonijeli kvaliteti konačnog teksta. Zahvaljujem i sponzorima (abecednim redom): Arena Modna kuća d.o.o., Dubrovačko-neretvanska županija, Erste&Steiermärkische Bank d.d, Grad Kraljevica, Grad Krk, Grad Novigrad, Grad Pazin, Immorent d.o.o., Nikas d.o.o., Primorsko-goranska županija i Radnik Opatija d.d. na potpori izdavanju knjige.
 

 

Sadržaj
1.     Uvod     1
2.     Javno-privatno partnerstvo     3
2.1.     Povijest javno-privatnog partnerstva     3
2.2.     Temeljna obilježja javno-privatnog partnerstva     7
2.3.     Osnove javno-privatnog partnerstva     14
2.4.     Modeli udruživanja privatnog i lokalnog javnog sektora     30
2.5.     Organizacija tržišta JPP-a u svijetu     41
2.6.     Organizacija tržišta JPP-a u Europi     44
2.7.     Prednosti i nedostatci privatnog financiranja javne infrastrukture     59
3.     Projektno financiranje     65
3.1.     Povijest tehnike projektnog financiranja     65
3.2.     Definicija tehnike projektnog financiranja     66
3.3.     Usporedba projektnog i korporativnog financiranja     68
3.4.     Projektno financiranje u funkciji rasta vrijednosti poduzeća     70
3.5.     Osiguranje od rizika podinvestiranosti     77
3.6.     Osiguranje od kontaminacijskog rizika     78
4.     Izvanproračunsko financiranje JLP(R)S-a     79
4.1.     Dužničko financiranje     79
4.2.     Dužnički kapacitet lokalnoga javnog sektora     83
4.3.     Primjer analize dužničkog kapaciteta JLP(R)S-a     86
4.4.     Kriteriji za iskazivanje imovine i duga     103
5.     Financiranje projekta u javno-privatnom partnerstvu     107
5.1     Izvori financiranja     108
5.2.     Struktura izvora financiranja     111
5.3.     Dužnički kapacitet projekta u javno-privatnom partnerstvu     116
6.     Rizici javnih projekata u javno-privatnom partnerstvu     123
6.1.     Pojam i definicija rizika     123
6.2.     Rizici projekta     124
6.3.     Načela upravljanja rizicima     145
6.4.     Utjecaj rizika na novčane tijekove projekta     154
7.     Osnove izrade financijskog modela     161
7.1.     Definicija financijskog modela     161
7.2.     Osnovne razlike između statičkog i stohastičkog financijskog modela     163
7.3.     Primjer izrade financijskog modela     165
7.4.     Simulacija na Cash Flow Simulator®     195
8.     Kazalo pojmova     197
9.     Literatura     201
10.     Propisi     215
10.1.     Zakon o javno-privatnom partnerstvu     215
10.2.     Uredba o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu po modelu privatne financijske inicijative     227
10.3.     Uredba o sadržaju ugovora o javno-privatnom partnerstvu     233
10.4.     Uredba o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva     239
10.5.     Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva     243
10.6.     Uredba o izobrazbi sudionika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva     251
10.7.     Zakon o koncesijama     257