=> 0
Obrazac JOPPD – primjeri popunjavanja

Obrazac JOPPD – primjeri popunjavanja

350,00 kn

Autor: Irena Đurica, Dinko Lukač, Mirjana Paić Ćirić, Sandra Pezo, Jasminka Rakijašić, Iva Uljanić Škreblin
Broj stanica: 420
Godina izdanja: 2018.
Uvez: meki uvez
Dimenzije:
Jezik: hrvatski

Treća knjiga u izdanju TEB-a koja obrađuje problematiku sastavljanja Obrasca JOPPD,
a koju smo dopunili primjerima sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Predgovor
Poslodavci, isplatitelji ili sami porezni obveznici obvezni su, sukladno čl. 27. Zakona o porezu na
dohodak1
, voditi propisane evidencije o isplaćenim primicima po osnovi nesamostalnog rada i obustavljenom i uplaćenom predujmu porezu na dohodak, te dostavljati Poreznoj upravi izvješća u propisanom
roku na propisanom obrascu. Pravilnikom o porezu na dohodak2 propisan je Obrazac JOPPD, Izvješće o
primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, koji se počeo primjenjivati od 1. siječnja 2014. godine, a uveden je temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
porezu na dohodak (Nar. nov., br. 79/13). Godina 2018. je četvrta godina sastavljanja i podnošenja ovoga obrasca u kojem su razdoblju izvršene i određene izmjene odnosno dopune te je sadašnji obrazac, s
uputama za popunjavanje, propisan čl. 77. - 83. Pravilnika.
Podaci iz Obrasca JOPPD obvezno se podnose elektroničkim putem u okviru sustava ePorezna na
način propisan posebnim propisima, tehničkim i ostalim uputama. Iznimka su jedino isplatitelji odnosno podnositelji izvješća koji O
Obvezu podnošenja Obrasca JOPPD imaju i porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost,
i to za:
 doprinose, osnovice prema kojoj su doprinosi obračunani te razdoblju na koje se obveza odnosi
(obveznici poreza na dohodak),
 poduzetničku plaću (obveznici poreza na dobit), bez obzira da li je isplaćuju ili ne,
 iznose isplaćenih neoporezivih primitaka za njih osobno, koristeći istovrsne oznake iz Priloga 4.
kao što je predviđeno za radnike.
Osiguranici koji temeljem obavljanja samostalne djelatnosti utvrđuju dobit, a tu djelatnost obavljaju u supoduzetništvu, izvješće na Obrascu JOPPD sastavljaju i podnose Poreznoj upravi za svakog
supoduzetnika.
Pred vama je treća knjiga u izdanju TEB-a koja obrađuje problematiku sastavljanja Obrasca JOPPD,
a koju smo dopunili primjerima sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Iako smo svjesni da je nemoguće
obraditi sve slučajeve koje se javljaju u praksi, nastojali smo obraditi one primjere koji se kod vas najčešće javljaju.
SADRŽAJ
1. DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA 9
1. Isplata redovne plaće, obračun dohotka u naravi i troškova službenih putovanja
u RH i inozemstvu 11
1.a Obračun korištenja službenog automobila u privatne svrhe 16
2. Prvo zapošljavanje i prestanak radnoga odnosa 19
2.a Zapošljavanje: mladih osoba i osoba prema Zakonu o hrvatskim braniteljima
iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji 22
3. Minimalna plaća i naknada plaće niža od najniže osnovice za obračun doprinosa 26
3.a Minimalna plaća – neisplata i naknadna isplata 30
4. Rad kod dva poslodavca istovremeno tijekom jednog mjeseca 33
5. Članovi uprave – isplata/neisplata plaće 36
6. Isplata plaće za staž osiguranja s povećanim trajanjem 44
6.a Isplata plaće HRVI za rad na radnom mjestu sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem 56
7. Primjena najviše mjesečne osnovice za plaćanje doprinosa 60
8. Isplata plaće i ostalih primitaka viših od najviše godišnje osnovice 63
9. Neisplata plaće i isplata zaostalih plaća 68
9.a Isplata plaće iz 2017. i zaostalih plaća iz 2016. u jednom mjesecu 2018. 72
9.b Isplata zaostale plaće iz 2018. i redovne plaće iz 2018. u jednom mjesecu 2018. 76
9.c Neisplata plaće uz obavijest Agenciji – Agencija isplaćuje minimalnu plaću 79
10. Isplata zaostalih plaća temeljem sudske presude ili u ovršnom postupku - općenito 87
11. Isplata plaće po sudskoj presudi odnosno naplata plaće u bruto iznosu ovrhom od
strane radnika 90
12. Isplata plaće od diplomatskog i konzularnog predstavništva s imunitetom 102
13. Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanju 110
14. Plaće i naknade roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju 114
15. Isplata otpremnine prema Zakonu o radu iznad neoporezivog iznosa 117
16. Naknada za zapošljavanje osoba s invaliditetom 121
17. Neplaćeni dopust 123
18. Godišnji obračun 126
19. Plaće izaslanih radnika 131
19.a Radnik iz RH izaslan u Njemačku 131
19.b Radnica iz RH izaslana u Sloveniju 136
19.c Radnik iz RH izaslan u Libiju 141
19.d Radnik iz RH izaslan u Bosnu i Hercegovinu 145
19.e Radnik iz RH izaslan u Rusiju 150
20. Stranci na radu u RH 155
20.a Radnik iz Poljske izaslan na rad u RH 155
20.b Radnica iz Mađarske izaslana na rad u RH 159
21. Rad za poslodavca sa sjedištem u Europskoj uniji 166
21.a Rezident RH radi za poslodavca iz Češke
(radnik preuzeo obvezu obračunavanja svih obveznih davanja) 166
21.b Rezident RH radi za poslodavca iz Austrije
(poslodavac plaća doprinose direktno iz inozemstva) 173
22. Rad za poslodavca sa sjedištem izvan Europske unije 179
23. Mirovine iz inozemstva 182
24. Isplate osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa 185
25. Rad u kućanstvu 188
26. Obračun doprinosa za produženo mirovinsko osiguranje stalnog sezonskog radnika 191
27. Kamate za mirovinsko osiguranje - II. stup 196
2. NEOPOREZIVI PRIMICI 199
1. Službena putovanja u tuzemstvu 201
2. Službena putovanja vanjskih suradnika koji ne ostvaruju naknadu - neprofitne organizacije 206
2.a Službena putovanja vanjskih suradnika uz naknadu za neprofitnu organizaciju 209
3. Posebni doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu 213
4. Dnevnice za rad na terenu 216
5. Neoporezivi primici radnika 219
6. Neoporezivi primici ostalih osoba – stipendija, potpora članu obitelji za slučaj
smrti radnika, potpora djetetu za školovanje do 15. godine života 221
3. DRUGI DOHODAK 223
1. Ugovor o djelu, autorski honorar, ugovor o djelu umirovljenika 225
2. Ugovor o djelu - nerezidenti 228
3. Ugovor o djelu i autorski ugovor 231
4. Drugi dohodak u naravi 234
5. Naknada članovima uprave i prokuristima 236
6. Isplata neoporezive i oporezive stipendije 239
7. Isplate bivšim radnicima 241
8. Naknade za umjetnička djela 244
9. Isplata naknade temeljem ugovora o djelu iz inozemstva 247
10. Isplata naknade temeljem autorskog honorara iz inozemstva 250
11. Isplata naknade članu uprave iz inozemstva 257
12. Obračun minimalne dnevne plaće sezonskog radnika u poljoprivredi 261
4. DOHODAK OD KAPITALA 265
1. Isplata oporezivog i neoporezivog udjela u dobiti 268
2. Isplata predujma dobiti 270
3. Udio u dobiti iskorišten za povećanje temeljnog kapitala 272
4. Isplata dividende članovima društva – nerezidentima 274
5. Primici od kamata na dane zajmove 276
6. Izuzimanje na teret dobiti tekućeg razdoblja 278
7. Dividenda iz inozemstva 280
8. Oporezivanje kapitalnih dobitaka 283
8.a Kapitalni dobitak po osnovi realizacije prinosa temeljem udjela u subjektima
za zajednička ulaganja – ulaganje u portfelj 283
8.b Kapitalni dobitak od prodaje dionica na Zagrebačkoj burzi 286
8.c Kapitalni dobitak od prodaje komercijalnog zapisa 290
8.d Kapitalni dobitak od trgovanja kriptovalutama 293
5. OSTALE ISPLATE 297
1. Učenici i studenti na praksi – obračun i uplata doprinosa 299
2. Isplata nagrade učeniku na praktičnom radu 301
3. Primitak studenta preko ovlaštenog posrednika 303
4. Isplate pomoći koje isplaćuju JLP(R)S - neoporezivi primici 311
5. Isplate neprofitnih organizacija – honorara, troškova automobila i prijevoza te noćenja 313
6. OBRTNICI 317
1. Obrtnici – obveznici poreza na dohodak 319
2. Isplata poduzetničke plaće - niža od iznosa propisanog za obračun doprinosa 322
3. Poduzetnička plaća - ne isplaćuje se 325
4. Troškovi službenih putovanja obrtnika 328
5. Korištenje službenog automobila u privatne svrhe obrtnika - obveznika poreza na dobit 330
6. Bolovanje na teret HZZO-a 333
7. ISPRAVAK I DOPUNA OBRASCA JOPPD 335
8. PRAVNI OKVIR 347
Pravilnik o porezu na dohodak - izvadak 349
Pravilnik o doprinosima - izvadak 369
Prilozi i šifarnici 369
Prilog 1. - Podnositelj izvješća 373
Prilog 2. - Stjecatelj primitka/osiguranik 374
Prilog 3. - Primici/obveze doprinosa 379
Prilog 4. - Oznaka neoporezivog primitka 390
Prilog 5. - Oznaka načina plaćanja 392
Šifarnik INO-DOH 393
Šifarnik datuma izvješća obrasca JOPPD ovisno o danu podnošenja 397
Šifarnik gradova i općina 399
Šifarnik država (popis država rezidentnosti) 413