=> 0
Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2009.

Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2009.

262,50 kn

autor: akademik Jakša Barbić;dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;dr. sc. Hrvoje Markovinović, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
broj stranica: 408
godina izdanja: 2010
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 17x24 cm
jezik: hrvatski

Nakon što je 1. siječnja 1995. godine počela primjena Zakona o trgovačkim društvima, taj je Zakon tri puta ozbiljnije mijenjan i dopunjavan. Učinjeno je to 2003., 2007. i nedavno, 2009. godine. Tu ne treba računati manje važne izmjene iz 1999. i 2008. godine, tako da možemo govoriti o pravim novelama Zakona samo o onima učinjenim u uvodno spomenutim godinama. Tako značajne novele uvijek zahtijevaju komentar, koji treba objaviti u vremenu prije stupanja na snagu odgovarajućeg Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, da bi svima, koji primjenjuju Zakon o trgovačkim društvima, na vrijeme bilo omogućeno da se na vrijeme pripreme za primjenu izmijenjenog i dopunjenog Zakona. Kao što se to činilo i u prijašnjim prilikama, i sada se komentiraju najnovije izmjene i dopune Zakona dva mjeseca prije njihovog stupanja na snagu. Želja nam je da se čitateljima olakša snalaženje u novim zakonskim rješenjima. Objašnjenja su napisana tako da se u njima lako snaći, kako grafički, tako i sadržajno. Zato nisu pisana opsežno ni prikazom cijelih pravnih instituta na koje se odnose, jer se polazi od toga da je pravo društava, napose Zakon o trgovačkim društvima, čitateljima dobro poznato. Time je izbjegnuto da tekst objašnjenja bude nepotrebno opterećen nečim što bi bilo višak i otežalo lako i brzo uočavanje biti promjena. Kratka objašnjenja promjena uz pojedine odredbe pisali su autori kako slijedi: Jakša Barbić – uvod i objašnjenja uz odredbe čl. 274.–275., 277.–284., 286., 291.–292., 360., 362.–364. i 366.a; Zoran Parać – objašnjenja uz odredbe čl. 185.a, 187.a, 188., 194.a, 217., 220., 222.–222.a, 233., 305.a, 306., 314.–315., 323. te 325.–326.; Siniša Petrović – objašnjenja uz odredbe čl. 8., 64., 86., 112., 481.b, 491., 503.–504.a, 515., 517., 522., 532., 549.f, 550.g, 550.j, 550.k, 550.p, 552., 562., 612. te 613.–618.; Hrvoje Markovinović – objašnjenja uz odredbe 250., 260.a, 390.-391., 396., 398., 401., 405., 410.–412., 416., 423., 426., 430., 431.c, 439., 458.a–458.b, 466., 624. i 630. Autori se nadaju da će kratka objašnjenja promjena koja su napisali, biti korisna za praksu i tako postići cilj s kojim su rađena. Vjerujući u to, daju ih na uvid stručnoj, ponajprije pravničkoj javnosti.