=> 0
Dinamika konstrukcija 2. dopunjeno izdanje - Mehmed Čaušević

Dinamika konstrukcija 2. dopunjeno izdanje - Mehmed Čaušević

262,50 kn

autor: Mehmed Čaušević
broj stranica: 626
godina izdanja: 2014.
vrsta uveza: tvrdi uvez
dimenzije knjige širina i visina: 21 cm i 29 cm
jezik: hrvatski

Uvo­đe­njem eu­rop­skih normi hr­vat­ski in­že­nje­ri imaju po­tre­bu za li­te­ra­tu­rom koja sa­dr­ži nji­ho­vo ob­ja­šnje­nje i pri­mje­nu na kon­kret­nim pri­mje­ri­ma. Udž­be­nik uvodi i teo­rij­ski ob­ja­šnja­va poj­mo­ve koji se ko­ri­ste u eu­ro­nor­ma­ma, kao i naše Na­cio­nal­ne do­dat­ke za pri­mje­nu eu­ro­nor­mi u RH. Kon­cep­ti sei­zmič­kih ana­li­za kon­s­truk­ci­ja vi­so­ko­grad­nje (EN 1998-1:2004) kao i mo­sto­va i vi­ja­du­ka­ta (EN 1998-2:2004) de­talj­no su ob­ja­šnje­ni a nu­me­ri­čki pri­mje­ri su pro­ve­de­ni u sk­la­du s na­ve­de­nim kon­s­truk­cij­skim eu­rop­skim nor­ma­ma.